tel.: +48 58 698 21 75 do 76

email: supervisor@supervisor.pl

tel.: +48 58 698 21 75 do 76

supervisor@supervisor.pl

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zbieramy dane osobowe w różnych celach, które każdorazowo są jasno określone wraz z podstawą przetwarzania i okresem w jakim przechowujemy Państwa dane.

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Supervisor sp. zo.o. w Gdyni, ul. Inżynierska 26, NIP: 5862223545, REGON: 220664592, KRS: 0000312634, Kapitał zakładowy spółki: 50 000 PLN (dalej SUPERVISOR).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

E-mail : info@supervisor.pl

2. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

3. Operacje przetwarzania

 1. Od osób kontaktujących się z nami poprzez stronę internetową (poprzez formularz kontaktowy) otrzymujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, NIP firmy, nr konta bankowego firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego na stronie http://www.supervisor.pl/kontakt.html.
 3. Dane osobowe przekazane SUPERVISOR podawane są mu dobrowolnie, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego na stronie: http://www.supervisor.pl/kontakt.html.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez SUPERVISOR do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od SUPERVISOR lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów (nie dłużej niż 5 lat) lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 8. Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, kurierowi.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i ryzykiem

Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji naszych klientów (w tym danych osobowych). Zbieramy i przechowujemy dane osobowe w ramach procedur dotyczących zleceń od naszych klientów i ich akceptacji. Jako podmiot profesjonalny, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

5. Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

 1. Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza teren EOG. Gdyby zaszła taka konieczność przekazywanie będzie odbywać się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Klauzule te są dostępne tutaj.
 2. Dane przekazujemy innym tylko gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celu, dla którego zostały zebrane z poszanowaniem wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

6. Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji umowy, świadczenia usługi, udziału w akcjach marketingowych - w zależności od celu, dla którego zbieramy Twoje dane.

7. Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, lecz jeśli chciałbyś wnieść skargę dotyczącą ochrony danych osobowych, prosimy o maila na adres: info@supervisor.pl, zawierającym możliwie jak najdokładniejszy opis zdarzenia. Masz również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2  00-193 Warszawa

8. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer SUPERVISOR na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez SUPERVISOR informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści w Serwisie oparty jest o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.
 3. SUPERVISOR wykorzystuje cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 4. SUPERVISOR wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. SUPERVISOR wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Facebook – którego właścicielem jest Meta Platforms Ireland Limited. Globalny charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą przekazywania danych są stosowane przez ww. spółkę standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, uwzględnione w Regulaminie przetwarzania danych (dostępnym tutaj). Informacje na stronie Facebook mogą być przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Serwis może gromadzić adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SUPERVISOR nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

9. Zmiany niniejszego dokumentu

Regularnie aktualizujemy naszą politykę bezpieczeństwa. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 31.07.2023 r.

Zostaw swój telefon

skontaktujemy się z Państwem.

Wysyłając formularz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i polityką prywatności

Wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, tj. imię, nazwisko, telefon oraz email. Wyrażam zgodę na udzieleni mi odpowiedzi na zapytanie na podany przeze mnie email. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Supervisor sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Inżynierska 26. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

 • Supervisor Sp.z.o.o.
 • Inżynierska 26, 81-512 Gdynia
 • tel.: +48 58 698 21 75 do 76
 • kom.: +48 604 185 996
 • email: supervisor@supervisor.pl
 • Polityka prywatności

© 2024

Designed by Pixlab.pl

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ
facebook